AJUDATERMINI
DE SOL·LICITUD

ORGANISME QUE CONVOCA
Modalitats
Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades.
Organismes autònoms locals i fundacions públiques locals.
Universitats públiques.

Objecte
L’organització d’activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.
Les activitats hauran de ser realitzades a la Comunitat Valenciana, amb l’excepció de les organitzades pels centres valencians en l’exterior, reconeguts per la Generalitat Valenciana.


Data de publicació: 21/04/2017

Més informació:
Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3398.pdf

Extracte de la Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3386.pdf
El termini de presentació serà d’un mes, a comptar de l’endemà
de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
Ampliar fins al dia 10 de maig de 2017 el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals, establit mitjançant la Resolució de 14 de març de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i DesenvolupamentRural, per la qual es convoquen les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l’exercici 2017, a l’empara de l’Ordre de 22 de desembre de 2006.


Data de publicació:20/04/2017

Més informació:
Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3290.pdf

Extracte de la Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3314.pdf


Fins al 10 de maig de 2017Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Finançar les següents actuacions relacionades amb la formació i divulgació en matèria de responsabilitat social:
1. L’organització de congressos, jornades, trobades, conferències,
xarrades o taules redones relacionades amb el desenvolupament i la
difusió de la responsabilitat social.
2. L’edició de publicacions relacionades amb les actuacions anteriorment
descrites i aquelles que tinguen com a finalitat la recopilació
d’experiències i materials de responsabilitat social per a la seua difusió.

Beneficiaris:Les associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre amb domicili social a la Comunitat Autònoma Valenciana, legalment constituïdes i inscrites en el registre que corresponga, i que disposen d’una seu central o delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

Data de publicació:07/04/2017

Més informació:
Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2831.pdf

Extracte de la Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_3020.pdf
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació
Es convoquen ajudes per a finançar el fomentd’activitats de la participació, associació i formació demares i pares de l’alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Beneficiaris:
a) Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu a la Comunitat Valenciana.

b) Les confederacions i federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu a la Comunitat Valenciana.

Data de publicació:05/04/2017
Més informació:
Resolució

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2804.pdf

Extracte de la Resolució

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2836.pdf
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de publicar-se la resolució de convocatòria enel Diari Oficial de la Generalitat ValencianaConselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals.

Beneficiaris:
Associacions de protecció i defensa dels animals sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i que tinguen per principal finalitat la defensa i protecció dels animals i desenrotllen algunes de les activitats relacionades en l’article segon de l’Ordre, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Data de publicació:

24-03-2017

Més informació:

Resolució


http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2461.pdf


Extracte de la Resolució

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2463.pdf

Un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació del present extracte de la resolució en el DOGV.Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Es convoquen per a 2017 ajudes a associacions mediambientals amb activitat en la Comunitat Valenciana per a la difusió de bones pràctiques en l’ús de l’aigua

Beneficiaris:Associacions amb activitat a la Comunitat Valenciana, que incloguen en els seus estatuts finalitats i/o activitats de defensa mediambiental.

Data de publicació:
14-03-2017

Més informació:

ORDRE 3/2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/08/pdf/2017_982.pdf

Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/14/pdf/2017_2080.pdf

Extracte de la Resolució
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/14/pdf/2017_2092.pdf
El termini de presentació serà de quinze dies a partir de la publicació
de la convocatòria en el Diari oficial.
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Convocatòria, per a l’any 2017, de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública.


Beneficiaris: les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en esta, que complisquen els requisits prevists en el punt quart de la resolució de convocatòria.

Data de publicació:21/02/2017


Més informació:

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/21/pdf/2017_1341.pdfhttp://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/21/pdf/2017_1330.pdf
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils,
a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de
convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació
Ajudes a programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat millorar la qualitat de vida dels pacients, que continga alguna de les activitats previstes en la base tercera de l’Ordre 2/2015, a desenvolupar durant l’any 2017 en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


Beneficiaris: Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles el fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Data de publicació: 10/02/2017


Més informació:

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1070.pdf


http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1022.pdf
Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
La Diputació de València convoca estes ajudes dirigides a Organizacions No Gubernamentals per a la Cooperació Internacional.
Beneficiaris: Organizacions No Gubernamentals.
Data de publicació: 13-05-2016

Més informació:
http://www.dival.es/diputacion-endirecte/content/subvencions-programes-i-projectes-de-cooperacio-internacional-al-desenrotllament
Termini de presentació pendent de publicació al BOP de l'extracte de la convocatòria.La Diputació de València
La Diputació de València convoca les ajudes per a la realització de projectes de sensibilizació social i/o educació per al desentrollament (EpD), en el àmbit de la província de València, dirigides a Organizacions No Gubernamentals.
Beneficiaris: Organizacions No Gubernamentals.
Data de publicació: 13-07-2016
Més informació:
http://www.dival.es/diputacion-endirecte/content/subvencions-projectes-i-activitats-de-sensibilizacio-social-io-educacio-al-desenrotllament-e
Termini de presentació pendent de publicació al BOP de l'extracte de la convocatòria.La Diputació de València
La Diputació de València convoca subvencions per a desenrotllar activitats que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o en contra de la violència de gènere 2016
Beneficiaris: Associacions i col·lectius per a la igualtat de gènere de la província de València.
Data de publicació: 07-07-2016
Més informació:
http://www.dival.es/diputacion-endirecte/content/subvencions-desenrotllar-activitats-que-fomenten-la-igualtat-entre-dones-i-homens-io-en-cont_
Termini de sol·licitud pendent de publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria.Diputació de València
La Diputació de València convoca las ajudes a associacions i entitats d'acció social per a l’any 2016.

Data de publicació: 05/02/2016

Més informació:

http://www.dival.es/diputacion-endirecte/content/ajudes-asociacions-i-entitats-daccio-social-2016
El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí de la Província de València.Diputació de València
Es convoquen, per a l’any 2016, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al cofinançament de projectes i activitats d’educació per al desenrotllament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Data de publicació: 02/02/2016
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/02/pdf/2016_623.pdf
El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes, a comptar
de l’endemà de la publicació d’esta orde en extracte en el DOCV.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació
Es convoquen, per a l’any 2016, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que s’executen en països i poblacions estructuralment empobrits

Data de publicació: 02/02/2016
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/02/pdf/2016_629.pdf
El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes, a comptar
de l’endemà de la publicació d’esta orde en extracte en el DOCV.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2015, es convoquen per a l’exercici 2016 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.
DATA DE PUBLICACIÓ: 07/01/2016

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/07/pdf/2016_5.pdf
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Es convoquen ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre, de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen la millora de la qualitat de vida dels pacients.
DATA DE PUBLICACIÓ: 21-09-2015
MÉS INFORMACIÓ:

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7646.pdf
Quinze dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
S’ aproven les bases reguladores de l’ajuda destinada a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles el fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/04/pdf/2015_7305.pdf
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Convocatòria subvencions Injuve 2015
L’Institut de la Joventut d’Espanya convoca la concessió de subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d’associacions juvenils, organitzacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut d’àmbit estatal, per a l’any 2015.

Més informació:

http://www.injuve.es/asociaciones/noticia/como-solicitar-las-subvenciones
Les sol·licituds poden presentar-se fins a l’1 d’agost a través d’una aplicació informàtica en què és menester tindre un certificat electrònic. INJUVE
Subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d’associacions juvenils, organitzacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’àmbit estatal.
Data de publicació: 22-06-2015

Més informació:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6919.pdf
26 de juliolMINISTERI DE
SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
Es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació,
associació i formació de mares i pares de l’alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l’alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.
Data de publicació: 19-05-2015

Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4608.pdf
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar del següent a la publicació d’esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Es convoquen les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l’exercici 2015.

Data de publicació: 02-04-2015

Més informació:

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/02/pdf/2015_2955.pdf
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Es convoquen subvencions per al foment d’activitats musicals, com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical durant els mesos d’octubre de 2014 a desembre de 2015.

Data de publicació: 31/03/2015

Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/31/pdf/2015_2663.pdf
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.CulturArts Generalitat
Es convoquen subvencions destinades a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desplegament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme per a l’exercici 2015 i aproven les bases que les regulen.
Data de publicació: 16/03/2005

Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/16/pdf/2015_2324.pdf
La sol·licitud s’ha de presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptador des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Conselleria de
Presidència i
Agricultura,Pesca, Alimentació i Aigua
Es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats i altres entitats sense ànim de lucre per al foment del valencià en 2015.

Data de publicació: 12-03-2015

Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/12/pdf/2015_2230.pdf
El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat ValencianaConselleria d’Educació, Cultura i Esport
Ajudes a consells locals de la joventut, per a l'any 2015, i s'aproven les seues bases reguladores.
DATA DE PUBLICACIÓ: 09-03-2015
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/09/pdf/2015_1955.pdf
15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCVConselleria de Benestar Social
Es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats inscrites en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana, titulars d’escoles oficials d’animació juvenil, reconegudes per la Generalitat
Data de publicació: 05-03-2015
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/05/pdf/2015_1954.pdf
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la present orde en el DOCVConselleria de Benestar Social
Subvencions clubs i entitats esportives 2015
data de publicació:
24-02-2015
Més informació:
http://www.dival.es/va/diputacion-endirecte/content/subvencions-clubs-i-entitats-esportives-2015
31 de març de 2015.Diputació Provincial de València
Subvencions associacions juvenils 2015
Data de publicació: 24-02-2015
Més informació:
http://www.dival.es/va/diputacion-endirecte/content/subvencions-associacions-juvenils-2015
31 de març de 2015.
Diputació Provincial de València
Convocatòria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat d’Oferta Concertada i d’Oferta Lliure per a l’any 2015.
Data de publicació:
17-02-2015
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/17/pdf/2015_1282.pdf
S’admetran sol·licituds fins a un mes abans del començament d’una activitat.IVAJ
Subvenció destinada al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2015.
Data de publicació:
10-02-2015
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/10/pdf/2015_1056.pdf
07-03-2015Conselleria de Governació i Justícia
Ajudes a mancomunitats, fundacions i associacions en matèria de salut mental i Alzheimer de la província de valència 2015
Data de publicació:
03-02-2015
Més informació:
http://www.dival.es/va/diputacion-endirecte/content/ajudes-mancomunitats-fundacions-i-associacions-en-materia-de-salut-mental-i-alzheimer-de-la-
05-03-2015Diputació Provincial de València
Ajudes econòmiques destinades a associacions i entitats d’acció social de la província de valència per a l’any 2015
Data de publicació:
28-01-2015
Més informació:
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll
30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de les bases en el BOPDiputació Provincial de València.
Àrea de Benestar Social i Educació
Subvencions destinades a confederacions, federacions i associacions veïnals de la comunitat valenciana per a l’exercici 2015
Data de publicació:
28-01-2015
Més informació:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/27/pdf/2015_584.pdf
15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCVConselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

· Participa amb els teus comentaris

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *