Què són els espais de participació?
Els espais de participació són llocs de deliberació col·lectiva que l’Ajuntament posa a disposició de les ciutadanes i ciutadans per tal d’incorporar totes les visions, interessos i punts de vista, enriquint així el coneixement de la realitat del municipi i millorant la presa de decisions públiques. Aquests espais deliberatius funcionen amb el diàleg i la confrontació d’arguments.

Distingirem dos tipus d’espais de participació en funció de la seua durada en el temps, els estables i els temporals o puntuals.

banner-espais-estables

Què són els espais de participació estables?
Els espais de participació estables són una eina de consulta, reflexió i de proposta amb caràcter permanent i evolutiu, la qual cosa possibilita construir propostes des de la ciutadania per tal d’incidir en les polítiques públiques municipals.

Aquests espais promouen i canalitzen la participació en els diferents àmbits en els quals l’Ajuntament té competència. I estan formats per representants polítics, personal tècnic municipal, representants de la xarxa associativa local i ciutadanes i ciutadans a títol individual, així com persones expertes en el tema a tractar alienes a l’administració municipal.

Què és el Fòrum General de Participació Ciutadana i les seues taules?
El Fòrum General de Participació Ciutadana és la principal estructura estable de la que disposa l’Ajuntament per tal de canalitzar la participació de la ciutadania. L’objectiu del Fòrum és aconseguir l’expressió en temps real de les opinions, valoracions i propostes relacionades amb qüestions d’importància estratègica que es troben en l’agenda política local, i així analitzar l’eficàcia i l’acceptació de les accions que l’Ajuntament pretenga engegar.

El Fòrum està dividit en sis taules orientades a diverses polítiques sectorials on estan convidades totes les persones i entitats locals interessades en participar-hi. A dia d’avui es troben en funcionament la Taula de Mobilitat, Espai Públic i Trànsit i laTaula d’Economia i Comerç.

Les taules de participació poden organitzar-se en diferents grups de treball. Aquests grups s’encarreguen de dirigir la feina de determinades àrees o bé de desenvolupar activitats específiques.

Quina és la composició del Fòrum General i de les taules?
El Fòrum General el composa la Regidora o Regidor de Participació Ciutadana que actua de Presidenta o President, una regidora o regidor amb el càrrec de vicepresidenta o vicepresident, una tècnica o tècnic del departament de Foment Local que fa les funcions de secretària o secretari, i els vocals, presidentes i/o presidents de les sis taules o representants de cada taula que les o els substituïsquen.

Cada taula està presidida per un membre elegit democràticament per la resta de membres i que actua com a enllaç amb el Fòrum General. A més en cada taula hi ha un secretari i vocals designats de la mateixa manera.

Com funciona el Fòrum General?
Les opinions, valoracions i propostes arreplegades en les actes de les corresponents sessions de cada taula són elevades al Fòrum General, i aquest les trasllada a la regidoria delegada competent.

Els acords adoptats pels òrgans de govern relatius al treball deliberatiu, consultiu i propositiu del Fòrum General li són notificats. Quan la decisió corresponga adoptar-la a un òrgan de govern unipersonal, abans de notificar-la al Fòrum es donarà compte a la Comissió Municipal Informativa corresponent en funció del tema tractat.

Tant la composició com el funcionament del Fòrum General i de les taules està regulada al Reglament de Participació Ciutadana.

banner-espais-temporals

Què són els espais de participació temporals?
Els espais de participació temporals o puntuals no són permanents en el temps ja que responen a un objectiu que motiva la seva creació. Es tracta d’alternatives més lleugeres i sostenibles que canalitzen una preocupació temporal de la ciutadania.

Poden ser espais temporals o puntuals que s’habiliten expressament per a un procés participatiu. També inclouríem les xerrades informatives on l’Ajuntament presenta qüestions especialment significatives de la gestió municipal. Com també les consultes públiques per a sotmetre a votació popular assumptes de competència municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per a les ciutadanes i ciutadans.

Són espais amb menys regulació normativa i per tant amb més llibertat per a ser dissenyats.

[cycloneslider id=”007″]

· Comentaris
· Participa amb els teus comentaris

L'adreça electrònica no es publicarà.