banner-ppp

El Pla de Participació Pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística de l’Homologació del Sòl No Urbanitzable del Pla General d’Ordenació Urbana de Tavernes de la Valldigna ha permès, que les parts interessades i el públic en general, hagen pogut conèixer i opinar de forma directa sobre la versió preliminar de l’Estudi, possibilitant d’aquesta manera la presa en consideració per part de l’Ajuntament dels diferents interessos i inquietuds que, des del paisatge, conflueixen en el sòl no urbanitzable del municipi.

Els usos i aprofitaments vinculats a la utilització del sòl no urbanitzable són uns dels principals factors de transformació del paisatge a les nostres terres i, per tant, ha de ser centre d’accions encaminades a preservar-ne la qualitat paisatgística. Sobretot pel que fa a la pràctica de l’activitat agrícola, per l’extensió del territori sobre la qual es practica i per l’exposició visual que les caracteritza.

Conseqüentment, les actuacions associades a les activitats agrícoles, forestals, ramaderes i, en general les vinculades a l’ús dels recursos naturals, com a elements importants en la configuració d’aquest territori, han de ser respectuoses i coherents amb les preexistències i l’entorn.

El propòsit d’aquest Estudi és incloure el paisatge com variable destacada a l’hora de planificar la Homologació del Sòl No Urbanitzable del Pla General d’Ordenació Urbana. En aquesta línia, entre els objectius de qualitat més importants que han de guiar el procés d’integració paisatgística de les actuacions en el sòl no urbanitzable figuren:

 • Integrar els valors paisatgístics locals en la classificació del sòl no urbanitzable establerta pel planejament
 • Constituir espais amb actuacions en el sòl no urbanitzable ben adaptades al lloc, funcionalment eficients, respectuoses amb els elements del medi natural i coherents amb els valors paisatgístics de l’entorn
 • Garantir una relació formal harmònica entre les construccions en el sòl no urbanitzable i els components que configuren el paisatge
 • Definir uns criteris compositius, uns materials i uns colors adequats a l’entorn, tant per a les edificacions agràries i altres en el sòl no urbanitzable com per als elements auxiliars d’aquestes
 • Evitar la degradació del paisatge rural i mantenir els valors específics, signes d’identitat, de cada territori
 • Contribuir a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic vernacular, integrat per construccions de caràcter etnològic, com ara alqueries, ventes, camins, murs de pedra seca, molins, assuts, basses, etc.
 • Promoure bones pràctiques de sostenibilitat ambiental, tant en el disseny de les edificacions com en el tipus d’explotació
 • Promoure una visió a llarg termini de les explotacions agràries i altres en sòl no urbanitzable, a partir de la consideració de l’ordre i el manteniment com a factors destacats que incideixen en la imatge present i futura d’aquest territori

[cycloneslider id=”005″]

· Comentaris
 • nova88 Respon

  925540 919667I ought to appear into this and it would be a difficult job to go over this completely here. 702272

 • sbobet Respon

  373128 100929Some really quality posts on this internet site , saved to favorites . 562295

 • 287556 206746you use a fantastic weblog here! do you wish to earn some invite posts on my small weblog? 396218

· Participa amb els teus comentaris

L'adreça electrònica no es publicarà.