Participació ciutadana

Debats

Propostes

Votacions

Pressupostos participatius

Processos i resultats

L'Ajuntament defineix la participació ciutadana en una de les set línies estratègiques per al 2015-2019, una ciutat transparent i participativa com la millor fórmula de control de la gestió municipal i com un requisit indispensable per a una ciutat veritablement sostenible, fonamentada en la informació, el debat, les vies reals de participació i el control públic de la gestió política.

La participació ciutadana a una ciutat és un exponent de la qualitat democràtica d'un Ajuntament.

Perquè hi ha ciutadans que volen participar, proposar, aportar i decidir sobre el dia a dia de la ciutat.

Perquè permet als ciutadans no sols exposar les seues idees sobre qualsevol assumpte relacionat amb la vida de la ciutat i dels seus habitants, sinó també corresponsabilitzar-se en la gestió dels assumptes públics.

En principi qualsevol persona hi pot participar a través dels canals habilitats per l'Ajuntament.

Tots els organismes de l'administració de l'estat hauran de revisar i actualitzar les seues normes de participació ciutadana per a adequar els mecanismes de participació de les persones i organitzacions en l'àmbit de la seua competència, a fi d’ampliar els nivells de participació des de la part consultiva a la deliberativa.

Estes normes han d'incorporar els mecanismes obligatoris de participació en la llei i poden establir les altres eines que la instrucció prescriu.

En la secció de debats podeu exposar i compartir la vostra opinió amb altres persones sobre temes que us preocupen relacionats amb la ciutat. També és un espai on generar idees amb altres usuaris de la web que, a través de les altres seccions, porten l’Ajuntament a dur a terme actuacions concretes.

Les propostes ciutadanes són un mecanisme de participació que permet que els ciutadans prenguen de forma directa qualsevol decisió municipal que consideren convenient.

En cas d'aprovar-se, el govern municipal l'assumeix com a pròpia i la du a terme. En cas que la proposta no siga competència municipal, el consistori farà totes les accions que tinga a mà per a aconseguir que es realitze.

Creació d'una proposta. Qualsevol persona pot crear una proposta. Només cal prémer el botó Crear una proposta i omplir els camps requerits. La proposta pot ser tan senzilla com una simple frase, però us recomanem detallar-la tant com siga possible, fins i tot afegint-hi material addicional, perquè siga més completa i interessant. Una vegada creada, apareixerà en esta web perquè qualsevol puga donar-hi suport.

Suport de propostes. Per a donar suport a una de les propostes que apareixen en la web, premem el botó Donar suport a esta proposta que apareix en cada una. Per a fer este pas haurem d'estar empadronats a Tavernes de la Valldigna, de manera que quan ho fem per primera vegada ens demanarà que verifiquem el nostre compte per a estar segurs del requeriment. Ens demanarà que hi introduïm algunes dades per a comprovar la nostra informació d'empadronament i ens enviarà un codi personal perquè el procés siga segur. Les propostes necessiten una certa quantitat de suports per a passar a la fase següent: concretament l'1% dels empadronats majors de 16 anys.

Decisió sobre propostes. Quan una proposta aconsegueix els suports necessaris, s'anuncia en la web. Des d'eixe moment es deixen 45 dies perquè tots puguen debatre i informar-se sobre la proposta. Totes les propostes que hagen aconseguit els suports necessaris en els primers 30 dies del temps de debat s'agruparan al costat de la primera per a decidir al mateix temps. Passats els 45 dies, s'exposen estes propostes en un espai especial de votació de la web, on, durant una setmana, qualsevol persona empadronada en el municipi i major de 16 anys podrà decidir si està a favor de la proposta o la rebutja. Per a participar en este pas heu de tenir el compte d'usuari verificat completament, de manera que ens assegurem que cada persona no té més d'un compte i el procés és segur.

Realització de les propostes. En cas que hi haja més gent a favor d'una proposta que en contra, s'acceptarà com a proposta col·lectiva de la ciutadania i el govern de l'Ajuntament l'assumirà com a pròpia i la durà a terme. Per això, en un termini màxim d'un mes, es faran els informes tècnics corresponents sobre la legalitat, viabilitat i cost econòmic, tenint en compte els sectors afectats i la persona que haja llançat la proposta, perquè l’Ajuntament detalle l'actuació corresponent. Es publicaran en la web tots els informes i un seguiment de les actuacions que es duguen a terme per a assegurar un desenvolupament correcte de la proposta.

Els debats no activen cap mecanisme d'actuació concret, mentre que les propostes passen a una fase de decisió col·lectiva i, en cas que s’aproven, el govern municipal les assumeix com a pròpies.

Els projectes de pressupostos participatius són idees de com gastar part del pressupost municipal, mentre que les propostes ciutadanes són idees sobre qualsevol acció per part de l'Ajuntament, impliquen despesa o no (poden ser, per exemple, modificar normatives, desenvolupar plans, etc.).

Els pressupostos participatius són un procés anual i els projectes es plantegen només a principi d'any, entre gener i març. Després passen per una fase de suport al març i els que tenen més suport passen a una fase de votació al maig. Les propostes ciutadanes es poden fer en qualsevol moment i necessiten el suport de l'1% de la població per a passar a votació.

Per tant, els projectes de pressupostos participatius estan restringits a idees de despesa i a una cronologia més tancada, mentre que les propostes ciutadanes poden ser accions de qualsevol classe i activar-se en qualsevol moment, encara que, a canvi, necessiten el suport inicial de l’1% de la població per a poder votar-se.

Les persones que no estiguen empadronades en la ciutat però que vullguen participar-hi poden presentar propostes, intervenir en els debats, comentar en totes les seccions i difondre el que passe a la plataforma. Les associacions o col·lectius poden registrar-se amb comptes col·lectius. No poden donar suport a propostes ni votar-les, però sí crear-ne i intervenir en els debats per a visibilitzar l'origen col·lectiu.

Quan creeu una proposta ciutadana hi ha un apartat anomenat Imatge descriptiva on podeu seleccionar una imatge relacionada amb la proposta en el vostre ordinador o mòbil.

És recomanable posar un títol descriptiu a la foto (per defecte hi apareix el nom del fitxer) per a ajudar a l'accessibilitat. Si voleu llevar la foto, només heu de clicar en l'opció Eliminar imatge.

Les imatges han de tenir una alçada mínima de 475 píxels i la mida no pot ser superior a 1 MB.

Sota el camp d'imatge hi ha el mapa on situar les propostes ciutadanes. El mapa es pot ampliar fins a trobar el lloc desitjat. Per a posar-hi un punt de situació (marcador de color blau) només s’ha de clicar una vegada en el lloc precís.

Les votacions són un mecanisme de participació de l'Ajuntament pel qual els ciutadans amb dret de vot (empadronats majors de 16 anys) poden prendre decisions municipals de forma directa, bé sobre les propostes ciutadanes que passen a votació, bé sobre qüestions rellevants que planteja directament l'Ajuntament.

El pressupost participatiu és un mecanisme de participació social que permet a la població conéixer que és el pressupost municipal i decidir juntament amb les autoritats locals sobre una part.

És una forma de fer gestió amb la comunitat i per a la comunitat, que permet que els veïns diagnostiquen, prioritzen, deliberen, executen i controlen una part significativa dels recursos municipals. D'esta manera, els ciutadans influeixen directament en la decisió de com i en què gastar estos recursos públics.

Participeu en els debats i els processos previs a l'aprovació d'una norma o d'una actuació municipal. La vostra opinió serà tinguda en compte per l'Ajuntament.

En els processos participatius, l'Ajuntament ofereix a la ciutadania l'oportunitat de participar en l'elaboració i la modificació de normativa que afecta la ciutat i de donar la seua opinió sobre certes actuacions que té previst dur a terme.

Les persones registrades poden participar-hi amb aportacions a la consulta pública de noves ordenances, reglaments i directrius, etc.

L'Ajuntament també obri processos per a rebre aportacions i opinions sobre actuacions municipals.