PROCESO PARTICIPATIVO

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÒNICA I CERTIFICATS DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

LA VOTACIÓN HA FINALIZADO

Fases del procés

Votació

Juan B. Talens Felis, cinquè tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni, Innovació, Noves Tecnologies i Comunicació, Promoció Lingüística, Personal, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Turisme, a l’empara de l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en vista de l’acord plenari adoptat en sessió de data 18 de desembre de 2023, disposa sotmetre a consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, per un termini d’un mes, prèvia a l’elaboració del projecte de reglament, la modificació del Reglament de política de firma electrònica i certificats de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, per a requerir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Així mateix, els interessats podran trobar més informació respecte a la normativa objecte de consulta en l’adreça: https://www.tavernes.es/va/transparencia/reglament-politica-signatura-electronica-certificats-lajuntament

Introducció


L’art. 133 de la Llei 39/2015, del 1r d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) estableix què, abans de l’elaboració del projecte de reglament, es farà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en la qual es requerirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:


a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

1. Antecedents


Les lleis 39/2015, del 1r d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015, del 1r d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, fan necessària una actualització del vigent Reglament de política de firma electrònica i certificats de l’Ajuntament (PFEC), amb la intenció d'alleugerir-la i regular els aspectes necessaris per a aplicar-la.
Segons l’article del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la política de signatura electrònica i de certificats està constituïda per les directrius i normes tècniques aplicables a la utilització de certificats i signatura electrònica.


Sense perjudici de les obligacions dels prestadors de serveis de confiança previstes en la Llei 6/2020, del 1r1 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança i resta de normativa vigent, la política de signatura electrònica i certificats haurà de contenir, en tot cas i com a mínim, la definició del seu àmbit d'aplicació i els requisits de les signatures electròniques presentades davant els òrgans de l'Ajuntament.

 

2. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa


El sistema normatiu encapçalat per la Llei 39/2015, del 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, del 1r d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 6/2020, del 1r1 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança; el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, així com la plena efectivitat del Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE, a partir de l’1 de juliol de 2016, plantegen la necessitat d’una revisió substancial del Reglament de Política de Firma Electrònica de l’Ajuntament per adaptar-lo a este marc normatiu.

 

3. Necessitat i oportunitat de l’aprovació


La modificació que es planteja deriva del nou marc regulador i de l’obsolescència de l’actual redacció, feta en 2014.

 

4. Objectius de la norma


Com s’ha dit, es pretén regular certs aspectes que permeten adaptar els sistemes d’identificació i firma a la regulació estatal i europea.

 

5. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores


No es pot evitar la regulació de les matèries indicades.

 

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recaptar l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.

 

Els interessats poden fer les seues aportacions en la forma prevista  en l’espai de participació ciutadana a la web municipal en l’adreça:   en https://participa.tavernes.es/

 

Així mateix, els interessats podran trobar més informació respecte a la normativa objecte de consulta en l’adreça: 

 

https://www.tavernes.es/va/transparencia/reglament-politica-signatura-electronica-certificats-lajuntament

 

Es podrán fer públiques les aportacions fetes. Només será susceptible de difusió el contingut de l'aportació feta, i una referència a la data, però sense cap dada més que identifique al subjecte que l'efectue.

Façana Ajuntament Tavernes 01.jpg

Calendari